Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

obchodní společnosti MindCorp s.r.o., se sídlem Vratislavova 27/14, 128 00 Praha 2, IČO: 24314978, DIČ: CZ24314978 pro prodej zboží či služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.lenkacerna.cz, www.mujkouc.cz , www.skola-pro-zeny.cz, www.rozvod-manzelstvi.cz, www.pure-mind.cz. 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky obchodní (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti  MindCorp s.r.o., se sídlem Vratislavova 27/14, Vyšehrad, 128 00 Praha 2, IČO: 24314978, DIČ: CZ24314978, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 195736  (dále jen „prodávající“ nebo „poskytovatel“ příp. pouze souhrnně „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“ nebo „účastník“ příp. pouze souhrnně „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.lenkacerna.cz, www.skola-pro-zeny.cz , www.rozvod-manzelstvi.cz, www.pure-mind.cz, www.mujkouc.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Ustanovení týkající se spotřebitele se vztahují pouze na práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím, kdy kupující je spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku. 
 1. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.lenkacerna.cz, www.skola-pro-zeny.cz , www.rozvod-manzelstvi.cz, www.pure-mind.cz, www.mujkouc.cz, (dále jen „webová stránka“, resp. „webové stránky“), práva a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu mezi prodávajícím (poskytovatelem) a kupujícím (účastníkem) a další související právní vztahy. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy uzavírané mezi prodávajícím (poskytovatelem) a kupujícím (účastníkem). 
 1. Spotřebitelem ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen ,,občanský zákoník“) je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 1. Podnikatelem ve smyslu § 420 občanského zákoníku se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 OZ se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 1. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné mezi smluvními stranami sjednat v příslušné smlouvě. Odchylná ujednání v příslušné smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek a před dispozitivní právní úpravou příslušných právních předpisů.
 1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi smluvními stranami. Smlouva a tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a řídí se českým právním řádem, a to bez ohledu na sídlo nebo bydliště kupujícího. Příslušnou Smlouvu uzavíranou mezi smluvními stranami lze uzavřít v českém jazyce.
 1. Znění těchto obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek, které bylo v účinnosti při uzavření smluvního vztahu s kupujícím.
 1. Kupující výslovně souhlasí s případným použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání dané smlouvy s prodávajícím. Náklady vzniklé kupujícímu při případném použití prostředku komunikace na dálku v souvislosti s danou smlouvou (tj. na internetové připojení, telefonní hovory apod.) si hradí kupující výlučně sám.
 1. Konstatuje se, že na webových stránkách prodávajícího jsou k dispozici níž uvedené produkty a služby:
  • online produkty – online tréninky, audioprogramy, e-knihy, záznamy z přednášek, webináře, apod. (tj. digitální obsah) – práva a povinnosti vzniklé z příslušné kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se řídí oddílem A obchodních podmínek
  • offline produkty – zejména tištěné knihy (online produkty a offline produkty dále jen „produkty“) – práva a povinnosti vzniklé z příslušné kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se řídí oddílem A obchodních podmínek
  • vzdělávací akce, workshopy a kurzy – tyto kurzy se konají v předem stanovený termín za osobní účasti účastníka – práva a povinnosti vzniklé z příslušné smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a účastníkem se řídí oddílem B obchodních podmínek

Rozsah produktů a služeb může být kdykoliv doplňován a aktualizován.

ODDÍL A – KUPNÍ SMLOUVA

Ustanovení toho Oddílu A upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží a služeb nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží a služeb, a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy a všech souvisejících poplatků, cel apod., vždy však mimo cenu balného a poštovného. Nabídka prodeje zboží a služeb a ceny tohoto zboží a služeb zůstávají v platnosti vždy po dobu, po kterou jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není jakkoliv dotčena nebo omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu s kupujícím za individuálně sjednaných podmínek.
 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním (doručením) zboží kupujícímu. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případech doručování zboží mimo území České republiky budou prodávajícím aplikovány individuální ceny za doručení/dodání zboží.
 1. Pro objednání zboží nebo služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Odesláním objednávkového formuláře kupující potvrzuje, že četl tyto obchodní podmínky a že s nimi bez výhrad souhlasí. Kupující je povinen před odeslání objednávky označit políčko, že se se zněním obchodních podmínek seznámil.
 1. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném zboží nebo službě
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží nebo služby, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží nebo služby
  • informace o veškerých souvisejících nákladech spojených s dodáním zboží nebo služby (dále společně jen jako „objednávka“).
 1. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Odeslat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné, kupující je povinen před odesláním objednávky prodávajícímu veškeré údaje v ní uvedené pečlivě zkontrolovat. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“) a bezodkladně začne objednávku zpracovávat.
 1. Prodávající je vždy oprávněn, nikoliv však povinen, v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží nebo služby, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 1. Smluvní vztah v podobě kupní Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické adresy kupujícího. 
 1. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít či je oprávněn kdykoliv zrušit kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní Smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující vždy sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží a služby a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • bezhotovostně předem převodem na účet prodávajícího příkazem z internetového bankovnictví kupujícího;
  • Bezhotovostně předem prostřednictvím platebního systému Gopay na účet prodávajícího
  • bezhotovostně předem platební kartou na účet prodávajícího;
  • bankovním převodem
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží a služby ve smluvené výši. Výše nákladů spojených s dodáním zboží (poštovné) se liší dle zvoleného způsobu dodání zboží a je vždy uvedena u daného zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 1. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení odst. 3.7 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží nebo služby předem.
 1. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupující se zavazuje nést veškeré související transakční náklady související s placením kupní ceny, a to zejména bankovní poplatky.
 1. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží nebo služby společně s uvedením příslušného variabilního symbolu platby, a to v jejím přesném znění. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 1. Bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, prodávající má právo službu či zboží kupujícímu  neposkytnout, či jejich poskytování zastavit, a to až do okamžiku úplné úhrady kupní ceny. 
 1. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (odst. 2.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží nebo služby kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 
 1. Případné slevy z ceny zboží nebo služeb poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 1. Je-li to v obchodním styku obvyklé, nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

 1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
 1. Odesláním objednávky a souhlasem se zněním obchodních podmínek kupující spotřebitel výslovně souhlasí s tím, aby v případě, že předmětem smlouvy je dodání digitálního obsahu, prodávající započal s jeho dodáním před uplynutím čtrnácti (14) denní lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že v takovém případě nemá právo od kupní smlouvy odstoupit (§ 1837 občanského zákoníku).

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM SPOTŘEBITELEM

 1. Od smlouvy lze odstoupit do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to i bez udání důvodu, a to pouze v případě, že kupující je zároveň spotřebitelem. Níže uvedená ustanovení čl. 4 se vztahují pouze na případy, kdy kupující je zároveň spotřebitelem. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů. 
 1. Kupující dále nemá právo na odstoupení od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči, neboť tento byl dodán s výslovným předchozím souhlasem kupujícího (odst. 3.10) před uplynutím lhůty pro odstoupení dle § 1837 písmene l) občanského zákoníku, s čímž kupující odesláním objednávky a souhlasem se zněním obchodních podmínek výslovně souhlasil.
 1. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 4.1 a 4.2 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží (přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží) a v případě dodání služby do čtrnácti (14) dnů od uzavření kupní smlouvy. Každé odstoupení od kupní smlouvy musí mít písemnou formu. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné vždy na adresu sídla společnosti prodávajícího specifikovanou v těchto obchodních podmínkách či na adresu elektronické pošty prodávajícího: zakaznicke@mindcorp.cz Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek, není to však jeho povinností.

 

 1. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 4.3 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu (§ 1831 občanského zákoníku). Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Náklady na doručení (resp. vrácení) zboží (poštovné) zpět prodávajícímu hradí kupující, dobírky nebudou prodávajícím akceptovány. V případě uzavření smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku nese kupující náklady za navrácení zboží, jestliže toto nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 1. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 4.3 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžité prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to stejným způsobem jakým je prodávající od kupujícího přijal (§ 1832 občanského zákoníku). Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 
 1. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 1. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 1. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 1. Kupující nese při vrácení zboží dle odst. 4.4 obchodních podmínek náklady na dopravu. Jestliže kupující zvolí jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající toliko nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY

 1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto jím zvoleným způsobem dopravy. Pokud kupující objednává v rámci jedné objednávky více položek s různou dostupností, platí pro celou objednávku dostupnost a dodání s lhůtou nejdelší.
 1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých) nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 1. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. V případě nepřevzetí zboží a nutnosti zaslat jej zpět nese kupující veškeré náklady v plné výši s tím vynaložené. 
 1. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných předpisů. 
 1. V případě smlouvy o dodání digitálního obsahu bude tento dodán kupujícímu ze strany prodávajícího prostřednictvím emailu, ve kterém kupující získá přístupové heslo na chráněnou stránku s požadovaným obsahem. 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady ze strany prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až § 2117, § 2158 až § 2174  občanského zákoníku a v případě, že je kupující spotřebitelem, též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží a služba je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že při převzetí nemá vady. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smluvními stranami ujednané, kupní smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc nebo službu takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, zboží nebo služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 1. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující spotřebitel je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.
 1. Ustanovení uvedená v čl. 6.4 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 1. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje čas, kdy prodávající prokazatelně obdržel od kupujícího požadavek na uplatnění reklamace, tj. vytkl vadu. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícím ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle společnosti prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího řádného a včasného uplatnění a o výsledku reklamačního řízení vyrozumět kupujícího buď prostřednictvím e-mailové adresy kupujícího, nebo zasláním informací o vyřízení reklamace na adresu kupujícího.
 1. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese sídla společnosti prodávajícího či elektronickou poštou na adrese: Vratislavova 27/14, 128 00 Praha 2. 
 1. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
 1. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odst. 6.2 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 1. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

ODDÍL B

Ustanovení toho Oddílu B upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o pořádání kurzu (akce, workshopy, kurzy, školení apod.) (dále jen „kurz“) (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a účastníkem prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele či písemně. 

7. REGISTRACE NA KURZY

UZAVŘENÍ SMLOUVY, ODSTOUPENÍ, ZRUŠENÍ ÚČASTI

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam kurzů nabízených poskytovatelem, a to včetně jejich ceny. Cena kurzu je uvedena včetně daně z přidané hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy. Termín konání daného kurzy je vždy uveden na webových stránkách, kde je rovněž uveden orientační rozsah náplně kurzu a jeho zaměření. Podrobné informace o náplni kurzy mohou být účastníkovi poskytnuty před termínem konání daného kurzu. Poskytovatel si vyhrazuje právo na drobné změny programu kurzu při dodržení jeho obsahové náplně.
 1. Účastník se registruje na kurzy poskytovatele prostřednictvím registračního formuláře na stránkách poskytovatele www.lenkacerna.cz, www.pure-mind.cz, www.skola-pro-zeny.cz , www.mujkouc.cz . V případě registrace na školu koučů PURE MIND se účastník registruje na kurz na základě kladného výsledku pohovoru s Lenkou Černou. Odeslání registračního formuláře se považuje za závaznou objednávku kurzu. Odesláním registračního formuláře účastník dále potvrzuje, že četl tyto obchodní podmínky a že s nimi bez výhrad souhlasí. Účastník je povinen před odeslání objednávky označit políčko, že se se zněním obchodních podmínek seznámil.

V případě nástupu na školu koučů PURE MIND potvrzuje účastník přečtení těchto obchodních podmínek v momentě podpisu smlouvy o studiu, tak jak je uvedeno ve smlouvě – VIII. Závěrečná ustanovení, bod 4). 

 1. Registrační formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném kurzu
  • způsobu úhrady ceny na kurz (dále společně jen jako „objednávka“).
 1. Před zasláním objednávky poskytovateli je účastníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky účastník vložil, a to i s ohledem na možnost účastníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle účastník poskytovateli kliknutím na tlačítko Odeslat. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné, účastník je povinen před odesláním objednávky poskytovateli veškeré údaje v ní uvedené pečlivě zkontrolovat. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení účastníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty účastníka uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa účastníka“).
 1. Smluvní vztah v podobě smlouvy mezi poskytovatelem a účastníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je poskytovatelem zasláno účastníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické adresy účastníka (dále jen ,,akceptace objednávky“). V případě registrace účastníka na školu koučů PURE MIND vzniká smluvní vztah v momentě podpisu smlouvy o studiu, která je účastníkovi zaslána emailem, případně předána osobně. 
 1. Objednávky budou evidovány a zařazeny v pořadí, ve kterém došly, a to až do naplnění kapacity konkrétního kurzu. Přednostně jsou evidovány uhrazené objednávky.
 1. Účastník bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít či je oprávněn kdykoliv zrušit smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu (včetně obchodních podmínek).
 1. Účastník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé účastníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí účastník vždy sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 
 1. Cenu kurzu dle smlouvy může účastník uhradit poskytovateli následujícími způsoby:
  • bezhotovostně předem převodem na účet poskytovatele příkazem z internetového bankovnictví účastníka;
  • bezhotovostně předem prostřednictvím platebního systému Gopay na účet poskytovatele;
  • bezhotovostně předem platební kartou na účet poskytovatele;
  • bankovním převodem na základě vystavené faktury 
 1. V případě bezhotovostní platby je cena splatná nejpozději do 3 dnů od uzavření smlouvy. Účastník se zavazuje nést veškeré související transakční náklady s cenou kurzu, a to zejména bankovní poplatky.
 1. V případě bezhotovostní platby je účastník povinen uhradit cenu kurzu společně s uvedením příslušného variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek účastníka uhradit cenu kurzu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.
 1. Případné slevy z ceny zboží nebo služeb poskytnuté poskytovatelem účastníkovi nelze vzájemně kombinovat.
 1. Je-li to v obchodním styku obvyklé, nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy účastníkovi daňový doklad – fakturu. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel účastníkovi po uhrazení ceny kurzu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu účastníka.

 

 1. Podle zákona o evidenci tržeb je poskytovatel povinen vystavit účastníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 1. Spotřebitel je v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku oprávněn odstoupit od této smlouvy, jejímž předmětem je objednávka kurzu dle tohoto oddílu, a to ve lhůtě 14 dnů od dne uzavření smlouvy (akceptace objednávky).

8. ZRUŠENÍ REGISTACE – STORNO PODMÍNKY

 1. Účastník je oprávněn zrušit svou účast na daném kurzu. Toto zrušení lze učinit pouze písemnou formou e-mailem na adresu: Vratislavova 27/14, 128 00 Praha 2, telefonicky na +420 777 059 078 s následným písemným potvrzením nebo doporučeným dopisem na adresu sídla společnosti poskytovatele. Nárok na vrácení uhrazené ceny kurzu závisí na okamžiku oznámení dané skutečnosti účastníkem poskytovateli.
  • Oznámí-li písemně účastník tuto skutečnost poskytovateli v čase minimálně tři měsíce před termínem konání kurzu, má právo na vrácení částky ve výši 100% jím uhrazené ceny kurzu. 
  • Oznámí-li písemně účastník tuto skutečnost poskytovateli v období, které je kratší než tři měsíce, ale delší než dva měsíce před termínem konání kurzu, má právo na vrácení jím uhrazené částky maximálně ve výši 50% z celkové ceny kurzu.
  • Oznámí-li účastník tuto skutečnost v čase, který je kratší než dva měsíce před konáním kurzu, nemá nárok na vrácení žádné uhrazené částky ceny kurzu, případnou dosud neuhrazenou část ceny kurzu je účastník povinen poskytovateli doplatit. Tuto skutečnost bere účastník na vědomí.
 1. V případě, že účastník uhradil cenu kurzu, ale rozhodne se do kurzu nenastoupit, přičemž tuto skutečnost oznámil v době, která mu nezaručuje navrácení 100% částky jím uhrazené ceny kurzu dle předchozího odstavce, je oprávněn dohodnout se s poskytovatelem o nástupu do nastávajícího kurzu, který bude poskytovatel případně v budoucnosti poskytovat, či jiného kurzu. Poskytovatel tímto však není nijak vázán, tedy není povinen případný další kurz organizovat a realizovat a je oprávněn v případném dalším kurzu měnit jeho podmínky, včetně těch platebních, od tohoto stávajícího kurzu. Částka uhrazená účastníkem jako cena kurzu (či jeho část) se v takovém případě započítá na celkovou částku ceny budoucího či jiného kurzu. Účastník se zavazuje uhradit poskytovateli rozdíl v ceně. Poskytovatel není povinen vracet účastníkovi případný rozdíl v ceně daného kurzu a náhradního kurzu ve prospěch poskytovatele.
 1. Účastník bere na vědomí a souhlasí, že není oprávněn bez výslovného souhlasu poskytovatele v průběhu kurzu pořizovat žádné zvukové či zvukově obrazové záznamy.

9. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Poskytovatel je povinen poskytnout všem účastníkům bezpečné a adekvátní prostředí pro jejich vzdělávání a rozvoj. Poskytovatel zodpovídá za řádné vedení kurzu.
 1. Poskytovatel během kurzu předává účastníkům své nejlepší zkušenosti a dovednosti, které spadají do jeho specializace. Zároveň předává své poznatky s čistým záměrem účastníky vzdělat a obohatit. Dbá na otevřenou komunikaci ve skupině, včetně řešení případných otázek mezi účastníky.
 1. Některý kurz v sobě může zahrnovat i sebepoznávací zkušenost a být transformačního charakteru, což může vést k otevření zásadních životních otázek. Poskytovatel není povinen tyto otázky individuálně řešit mimo školící bloky a není za ně zodpovědný. Účastník bere tuto skutečnost na vědomí.
 1. Poskytovatel je oprávněn v případě výjimečné závažné situace (stav nouze, omezení pohybu osob, omezení či zákaz shromažďování apod.) realizovat kurz online formou prostřednictvím prostředků určených k online komunikaci a videokonferenci. O této skutečnosti je povinen vyrozumět účastníka alespoň 5 dnů předem prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (telefonicky, e-mail, sms). Pro tento případ jsou email a telefonní číslo uvedené účastníkem v objednávce závazné. Výše uvedené platí také zejména pro případy, kdy konání kurzu nebude možné z důvodu přijatých opatření vlády či jiných subjektů proti šíření koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) nebo jiné infekční nemoci. Poskytovatel je dále ve výše uvedených případech oprávněn kurz přesunout na jiný termín, o konání náhradního termínu musí účastníka vyrozumět alespoň 5 dnů předem. Účastník bere na vědomí, že ve výše uvedených případech není oprávněn od smlouvy odstoupit a s tímto výslovně souhlasí.
 1. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo kurz z důvodů uvedených výše v odst. 9.4 zrušit. Dále je poskytovatel oprávněn kurz zrušit z důvodu nenaplnění kapacity daného kurzu.
 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo pořizovat zvukové a zvukově obrazové záznamy z daného kurzu, na nichž může být rovněž zachycena podoba účastníka nebo jiných účastníků kurzu. Poskytovatel je oprávněn tyto záznamy užít pro marketingové a jiné obchodní účely. Účastník účastní na daném kurzu vyslovuje výslovné svolení s rozšiřováním své podoby za účelem dle tohoto odstavce. Svolení je uděleno na dobu neurčitou a může být kdykoliv účastníkem odvoláno.
 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady ze strany poskytovatele, se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až § 2117, § 2158 až § 2174  občanského zákoníku a v případě, že účastník je spotřebitelem, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a dále se uplatní čl. 6 těchto obchodních podmínek.
 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu lektora daného kurzu.
 1. Účastník se účastí na kurzu zavazuje, že bude dodržovat tyto obchodní podmínky, pokyny lektora, obecně platná pravidla slušného chování, nenarušovat průběh kurzu a nerušit ostatní účastníky, předcházet vzniku jakýchkoliv škod na majetku nebo zdraví a dodržovat veškerá bezpečnostní a hygienická opatření. V případě, že účastník nebude dodržovat povinnosti dle tohoto odstavce, je poskytovatel oprávněn vyloučit účastníka z účasti na kurzu bez nároku na vrácení ceny kurzu.

10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Poskytovatel odpovídá za bezvadné vedení kurzu, zejména že kurz bude poskytnut v termínu, v místě a s obsahem dle objednávky a bude odpovídat popisu kurzu uvedeného na webových stránkách poskytovatele. 
 2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady ze strany poskytovatele, se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až § 2117, § 2158 až § 2174  občanského zákoníku a v případě, že účastník je spotřebitelem, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a dále se uplatní čl. 6 těchto obchodních podmínek.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO ODDÍL A a ODDÍL B

11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží teprve zaplacením celé kupní ceny zboží (výhrada vlastnického práva).
 1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 1. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 1. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 1. Kupující je oprávněn zrušit objednávku zboží nebo služby do 24 hodin po obdržení potvrzovacího e-mailu ze strany prodávajícího, a to bez jakýchkoliv sankcí. Pozdější zrušení objednávky kupujícím je možné pouze v případě, že objednávka ještě nebyla kupujícímu odeslána a po předchozím uhrazení stornopoplatku ve výši 10% z celkové ceny objednávky, minimálně však částky 250,- Kč (stornopoplatek zahrnuje především paušální náhradu škody za vynaložený čas strávený zpracováním objednávky, náklady a vázání finančních prostředků prodávajícího na zakoupení či naskladnění zboží, resp. alikvotní náklady na telefony a internetové připojení).

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 1. Ochrana osobních údajů je poskytována v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“), v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. Zákonem o zpracování osobních údajů podrobnosti jsou uvedeny v samostatném dokumentu, který je součástí těchto obchodních podmínek, více informací kupující získá zde: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR

13. DORUČOVÁNÍ

 1. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je prodávajícím doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
 1. Zpráva je doručena:
 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty příjemce; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít.
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a vystavení výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud právní vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou mezi smluvními stranami obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že jejich vztah se řídí českým právem. Veškeré případné spory vzniklé mezi smluvními stranami v souvislosti se smlouvou budou řešeny obecnými soudy České republiky. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 2. Je-li účastníkem smlouvy podnikatel, dohodly se strany, že pro případ sporu volí věcně a místně příslušným soudem prvního stupně Obvodní soud pro Prahu 2, ledaže je zákonem dána příslušnost výlučná (§ 89a zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu).
 1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad dodržováním právních povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
 1. Kupující – spotřebitel výslovně souhlasí se sdělením údajů dle § 1811 odst. 2 občanského zákoníku a údajů dle § 1820 odst. 1 občanského zákoníku a považuje za dostatečné sdělení těchto údajů formou zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího umístěných na internetové adrese www.lenkacerna.cz  jakož i formou jejich zahrnutí do těchto obchodních podmínek, které je možné uchovat a opakovaně zobrazovat.
 1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy zakaznicke@mindcorp.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v jeho stížnosti. 
 1. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má kupující, který je spotřebitelem, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy s prodávajícím. Kupující je oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to v případě, že se spor s prodávajícím nepodařilo vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u prodávajícího spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, poprvé. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím ze smlouvy.
 1. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane v budoucnu, namísto neplatných ustanovení nastoupí zákonné či obdobné ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení obchodních podmínek není žádným způsobem dotčena platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek nebo smlouvy. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 1. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a je zpřístupněna pouze na žádost kupujícího.
 1. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy
 1. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Bc. Lenka Černá – MindCorp s.r.o., Vratislavova 27/14, 128 00, Praha 2 – Vyšehrad, tel: 777 059 078, email: cerna@mindcorp.cz
 1. Tyto obchodní podmínky byly naposledy změněny dne 10.4. 2021. 

 

VZOROVÝ FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

Adresát:

Prodávající: (jméno a příjmení/obchodní firma)

IČ:

Se sídlem:

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne ………. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě ………… objednal zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………..

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč a ……… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo …………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V ………. dne ……….

Jméno a příjmení spotřebitele

             (podpis)